Echipa formativă

        Comunitatea formatorilor este constituită din preoţi aleşi şi bine pregătiţi, cu rolul de a colabora la misiunea delicată a formării sacerdotale. Este necesar să fie formatori destinaţi exclusiv pentru această misiune, ca să se poată dedica în întregime ei; de aceea, este nece­sar ca ei să locuiască în Seminar. Grupul formatorilor nu constituie numai o necesi­tate instituţională, ci este, înainte de toate, o adevărată comunitate educativă, care oferă o mărturie coerentă şi elocventă despre valorile proprii ale slujirii sacerdo­tale (Ratio Fundamentalis 132). Comunitatea formatorilor acţionează în cadrul „comunităţii educative” mai ample şi ţine cont de ea în îndeplinirea misiunii sale. Prin „comunitate educativă” se înţelege ansamblul agenţilor implicaţi în formarea prezbiterală: episcopul, formatorii, profesorii, perso­nalul administrativ, muncitorii, familiile, parohiile, consacraţii, personalul specializat, în afară, desigur, de seminariştii înşişi, deoarece nu va exista un bun aport formativ fără cooperarea lor deplină. Toţi aceştia tre­buie să fie conştienţi de funcţia educativă pe care o au şi de importanţa coerenţei lor de viaţă (Ratio Fundamentalis 139).

 

Episcop

Episcopul de Iași

        Primul responsabil al admiterii în Seminar şi al formării la Preoţie este episcopul. Această respon­sabilitate se exprimă în alegerea rectorului şi a mem­brilor comunităţii formatorilor, în elaborarea şi în aprobarea statutelor, a proiectului educativ şi a regu­lamentului Seminarului. Episcopul diecezan să viziteze deseori personal Semi­narul, să vegheze asupra formării seminariştilor, precum şi asupra instruirii filosofice şi teologice care are loc aici şi să se informeze despre vocaţia, caracterul, evlavia şi progresul seminariştilor, mai ales în vederea conferirii hirotonirilor sacre.

        Episcopul să menţină cu responsabilii Seminarului con­tacte personale frecvente, în semn de încredere, pentru a-i anima în lucrarea lor şi a face în aşa fel încât între ei să domnească un spirit de deplină armonie, de comuniune şi de colaborare (Ratio Fundamentalis 128).